Ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o řidičských průkazech

Řidičské oprávnění (vybraná ustanovení(§ 80-102)

Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění

Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která

- dosáhla věku stanoveného zákonem
- je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel
- je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
- má na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt
- splnila další podmínky stanovené zákonem
- není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu   řízení motorových vozidel

Podmínky musí být splněny všechny.

Věková hranice je splněna dnem následujícím po dni, ve kterém osoba dovršila stanovený věk, tedy den po příslušných narozeninách.

Zdravotní způsobilostí je tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel. Posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel. Zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla není ten, kdo má poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách podle posudku o zdravotní způsobilosti.

Odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel získá osoba absolvováním příslušné výuky a výcviku v řízení motorových vozidel a složením předepsané zkoušky.

Další podmínky k udělení řidičského oprávnění obecně spočívají zejména v tom, že k získání „vyšší“ skupiny řidičského oprávnění je třeba být držitelem „nižší“ skupiny řidičského oprávnění. Pokud držitel řidičského oprávnění některou z podmínek částečně nebo zcela pozbude, je to důvodem pro omezení, podmínění nebo odnětí řidičského oprávnění.

Uvedené podmínky musí splňovat držitel řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny po celou dobu držení řidičského oprávnění.

Co nabízíme l Výcvik řidičů l Školení řidičů l Ceník l Zkoušky l Vozidla l Kontakty
Všeobecné podmínky
__________________________________________________________________________________________